Kontakt

tel: 734334843
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení ŠD

I   Dominika Krásenská, DiS
II   Anna Prošková, DiS
III   Eva Říhová
IV   Jana Bošková
V   Bc. Martina Srnadová
VI   Yvona Tichopádová
VII   Helena Jílková Bohatová

Umístění ŠD

Školní družina je umístěna v přízemí školy. Při zájmové činnosti využívá tělocvičnu, školní hřiště a školní kuchyňku. 

Přihlašování dětí do ŠD

ŠD je přístupna žákům, kteří podali písemnou přihlášku do 10. září. V případě nutnosti se lze přihlásit nebo odhlásit i v průběhu školního roku. Umístění žáků do ŠD se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. Při zvýšeném počtu žádostí rozhoduje o přijetí ředitel školy. Odhlášení žáka ze ŠD podají rodiče písemnou formou. Vyřazení žáka z docházky ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Vyřazení se rodičům sděluje písemnou formou.

Provoz ŠD:                 

6:30 - 7:40 ranní zájmová činnost (příchod dětí do 7,30, pak se škola zavírá)

11:40 - 17:30 odpolední zájmová činnost

Režim ŠD:                

11:40 - 14:00 oběd, odpočinek, hry, zájmová činnost

14:00 - 15:30 pobyt venku, vycházky, hygiena, svačina 

15:30 - 16:15 příprava na vyučování formou her, didaktické hry

16:15 - 17:30 rekreační zájmová činnost

Poplatek za ŠD

Poplatek za pobyt ve školní družině činí 400,- Kč za měsíc (lplatí se najednou za 1. pololetí září - prosinec 1600 Kč, za 2. pololetí leden - červen 2400 Kč, nebo celý rok 4000 Kč) a je určen na částečnou úhradu neinvestičních nákladů. Poplatek se platí na účet 115-2785720217/0100, variabilní symbol byl každému zapsanému dítěti přidělen.


Docházka do ŠD a uvolňování dětí ze ŠD

Při příchodu  do ranní družiny se dítě ohlásí vychovatelce a bez jejího svolení družinu neopouští. Za dítě, které do ranní ŠD nedorazilo, zodpovídá rodič. Po ranní ŠD děti v doprovodu vychovatelky přecházejí do svých tříd. Na odpolední činnost přicházejí děti v doprovodu třídního učitele, který je předává vychovatelce. Po celou dobu činnosti dítě bez svolení vychovatelky ŠD neopouští. Odchod dítěte ze ŠD se řídí písemným sdělením rodičů na zápisním lístku. Pokud je nutné dítě uvolnit v jinou dobu než je uvedeno na zápisním lístku, je tuto změnu dát písemně - omluvenka musí být opatřena datem, jménem dítěte, hodinou odchodu a zda dítě odchází samo nebo s doprovodem. Omluvenka musí být vždy podepsána rodiči nebo zákonným zástupcem. Při odchodu s doprovodem vychovatelka předává osobně dítě rodičům. Na telefonní žádost nebude dítě z bezpečnostních důvodů ze ŠD propuštěno.Pokud se dítě zúčastní lekcí cizího jazyka nebo kroužku, který není organizován školou nebo školní družinou, nenese vychovatelka za dítě zodpovědnost. Dítě, nevyzvednuté pověřenou osobou ve stanovenou dobu, ponechá vychovatelka ve ŠD až do příchodu pověřené osoby nebo do 17,30, přičemž v tuto dobu kontaktuje zákonné zástupce dítěte. Rodiče jsou povinni aktualizovat svá telefonní spojení a hlásit každou změnu.

Uvolňování ze ŠD

  • ihned po obědě - u jídelny
  • mezi 13:30 - 14:00
  • od 15:30 - 17:30 (v 16:15 děti přecházejí do večerní družiny)

Činnost ŠD

Činnost družiny se řídí celoročním plánem, zájmovými činnostmi, které jsou rozpracovány do měsíčních plánů. Činnost může však být aktuálně měněna dle potřeb a zájmu dětí. Školní družina slouží převážně k odpočinkové a rekreační činnosti a k přípravě na vyučování formou her, k rozvíjení a upevňování návyků a dovedností.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně v době oběda, odpoledne pitný režim si zajišťují rodiče tím, že si buď dítě nosí pití z domova, nebo si do ŠD přinese sirup a nápoj si sám vyrobí. Dále je možnost pití si zakoupit v automatu.

Bezpečnost

Děti jsou o chování a bezpečnosti v prostorách ŠD poučeni vždy na začátku školního roku a aktuálně vždy při akcích pořádaných školní družinou nebo v důsledku nevhodného chování či úrazu. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz svůj či spolužákův okamžitě hlásí vychovatelce. Drobné úrazy jsou zaznamenány v Knize úrazů a sděleny ústně nebo písemně rodičům. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou ihned telefonicky sděleny rodičům.

Dítě do družiny nenosí cenné věci či větší obnosy peněz. Pokud si cennosti nebo peníze nedá do úschovy k vychovatelce, tak škola za ně neručí.

Chování

ŠD plní kromě rekreační a vzdělávací funkce též funkci výchovnou. Dítě se účastní činností spolu s ostatními dětmi, k nimž se chová kamarádsky, ohleduplně a nekonfliktně. Se svými problémy, pocity ubližování či potížemi se může kdykoliv svěřit vychovatelce. Svěřené hry, hračky a pomůcky vrací v pořádku a nezhodnocené. Při styku s ostatními dospělými v budově školy i na veřejnosti zachovává pravidla slušného chování. Pokud dítě opakovaně porušuje kázeň a její pravidla, může být ze školní družiny vyřazeno. Vyřazení žáka z docházky ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Vyřazení se rodičům sděluje písemnou formou.

Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci

Vývěska ŠD ve vestibulu školy slouží rodičům a dětem k prezentaci činností, k informaci o termínech plánovaných akcí, k rozpisu ranní a večerní služby v jednotlivých odděleních apod. Konzultační schůzku lze dohodnout individuálně s každou vychovatelkou nebo telefonicky. Další potřebné informace je možné získat od vedení školy.