Co má zvládnout dítě, které je zralé nastoupit do první třídy?

Podívejte se na desatero dovedností, které by podle ministerstva školství měl předškolák před usednutím do školní lavice zvládat.

1) Je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládá své tělo a je samostatné v sebeobsluze?

 • Mělo by být přiměřené obratné a zdatné. Nemělo by mu dělat problém házení si s míčem, stání na jedné noze, běhání, skákání a podobně.
 • Nepotřebuje asistenci při oblékání a svlékání, nedělají mu potíže ani tkaničky nebo drobné knoflíky.
 • Nají se samostatně. Ví, jak používat příbor, a dokáže si utřít ústa ubrouskem.
 • Osobní hygiena pro ně není problém. Umyje si ruce, vysmrká se, použije toaletní papír a tak dále.
 • Umí si po sobě uklidit a ve svých věcech si udržuje pořádek.

2) Je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování?

 • Neměl by pro ně být nepřekonatelný problém odloučení od rodičů.
 • Neobjevují se u něho velké výkyvy nálad a je emočně stálé. Zvládne ustát i neúspěch.
 • Dokáže vyjádřit svůj názor a je zodpovědné za své chování.
 • Dodržuje pravidla.

3) Má přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti?

 • Nemá problém vyslovovat správně všechny hlásky.
 • Hovoří ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci.
 • Většinou mluví gramaticky správně.
 • Má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat, co má ve svém okolí, a většině běžných slov a výrazů rozumí.
 • Má snahu za pomoci hůlkového písma napsat své jméno.
 • Zvládá neverbální komunikaci.
 • Je ochotno spolupracovat ve skupině.

4) Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci?

 • Je zručné při práci se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize a podobně.
 • Nemá problém ani s drobnějšími předměty.
 • Umí správně držet tužku a zvládne s ní obkreslovat, vybarvovat a vést její stopu.
 • Zvládne napodobit základní geometrické obrazce.
 • Rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku.
 • Je zvyklé většinou řadit prvky zleva doprava.

5) Rozlišuje zrakové a sluchové vjemy?

 • Rozeznává barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí.
 • Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
 • Rozpozná rozdíly mezi hláskami, například mezi dlouhými a krátkými.
 • Sluchově rozloží slovo na slabiky.
 • Rozlišuje zvuky.
 • Najde rozdíly ve dvou obrazcích, postřehne změny ve svém okolí či na obrázcích.
 • Reaguje správně na světelné a akustické signály.

6) Zvládá jednoduché logické a myšlenkové operace a orientuje se v elementárních matematických pojmech?

 • Ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet.
 • Vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti.
 • Porovnává počet dvou málopočetných souborů.
 • Rozpozná základní geometrické tvary.
 • Rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů, zvládne i například roztřídit korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti a podobně.
 • Přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá
 • Umí řešit úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty.
 • Rozumí časoprostorovým pojmům a pojmům označujícím velikost, hmotnost.

7) Má dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit?

 • Zvládne soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu (ideálně 10 - 15 minut).
 • Dokáže se soustředit i na činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé.
 • Záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit.
 • Pamatuje si říkadla, básničky, písničky.
 • Dokáže pracovat na úkolu, přijmout povinnost a dokončit ji.
 • Řídí se pokyny a pracuje samostatně.

8) Je přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině?

 • Pozdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se.
 • Navazuje kontakty s dítětem i dospělými, kamarádí se.
 • Je schopné krátkodobého odloučení od svých blízkých.
 • Vyhledává pro hru partnera, domlouvá se, při práci ve skupině umí spolupracovat, přizpůsobovat se názorům druhých, ale také říct a obhájit ten svůj.
 • Chová se přátelsky, je ohleduplné, dělí se o hračky.
 • Dodržuje pravidla, pokyny.

9) Vnímá kulturní podněty a projevuje tvořivost?

 • Pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení.
 • Zaujme je výstava, návštěva zoologické či botanické zahrady, farmy a tak dále.
 • Je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí. Své zážitky komentuje, hodnotí.
 • Zajímá se o knihy, zná příběhy, pohádky, básničky, říkanky.
 • Zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus.
 • Vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí.
 • Hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10) Orientuje se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě?

 • Ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi a podobně.
 • Dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata.
 • Ví, jak se má chovat například ve škole, v obchodě, v divadle, při setkání s cizími a neznámými lidmi a tak dále.
 • Orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje.
 • Rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává.
 • Má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru).
 • Přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné.
 • Chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti, uvědomuje si možná nebezpečí, zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici.
 • Zná faktory poškozující zdraví, což je například kouření.
 • Uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, to je např. šikana, násilí