• psi sbirka

  Vyhlášení sbírky

  1126
  Stejně jako v předchozích letech vyhlašuje ZŠ Tusarova sbírku na pomoc psím kamarádům…

Informace pro děti z přípravné třídy

Přípravnou třídu i v letošním školním roce povede paní učitelka Lucie Lalák. Třída sídlí v přízemí hlavní budovy školy. Školní rok začíná v pondělí 4. září, děti se sejdou v 7.45 hodin před hlavní budovou, kde na ně bude čekat paní učitelka. V průběhu dopoledne se rodiče podívají s dětmi do třídy, poté se s paní učitelkou sejdou na krátké úvodní třídní schůzce.

Již první den mohou děti strávit ve školní družině, se společným obědem, proto přihlásit je ke stravování můžete už v týdnu od 28. srpna u vedoucí školní jídelny (viz informace na hlavní stránce webu). Přihlášky do školní družiny obdrží rodiče 4. září na třídní schůzce. Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin, cena 400 Kč za měsíc. Školní družina zahajuje provoz 4. září (v tento den ještě bez ranní družiny).

Seznam potřebných pomůcek dostanou rodiče na úvodní schůzce. Připravte svému dítěti vhodné přezůvky a batoh, do kterého se mu vejdou desky formátu A4, box na svačinu a láhev s pitím. 

Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na viděnou!


 • Přípravná třída byla zřízena na základě § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se souhlasem MČ Praha 7
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.
 • Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 • Podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je možné přípravnou třídu otevřít, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. V případě zařazení nižšího počtu dětí, je nutné povolení výjimky udělené dle § 23 odst. 2 školského zákona zřizovatelem. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

Priority ve vzdělávání předškolních dětí

Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům:

 • oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech
 • řešení problémů
 • rozvíjet kamarádství
 • rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých

Naučit žáka správnému chování k pedagogům a ostatním dospělým:

 • oslovování a zdravení známých a cizích lidí, žádost o pomoc ve škole, chování v jídelně
 • rozpoznání špatného člověka
 • vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
 • rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem

Vést žáka k vlastnímu zdraví, prostředí ve společnosti a v přírodě:

 • učit žáky chránit zdraví
 • vést žáka k hygienické i jiné sebeobslužnosti (oblékání, užívání toalety)
 • vysvětlovat nové pojmy ze života v okolní společnosti

Nejčastější dotazy rodičů k přípravné třídě:

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Může moje dítě po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na stávající škole?

Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Zájem přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je ke stažení na webových stránkách školy www.skolatusarova.cz, případně ji obdržíte v kanceláři školy. Zde jsme připraveni pomoci Vám s potřebnými administrativními úkony. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení a vyřízený odklad školní docházky. Telefonní kontakt na poradenské zařízení U Smaltovny je 220 805 247.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná výuka končí zpravidla v 11,50 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17,30 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,30 hodin.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu 200 Kč v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

Dokumenty