Organizace zahájení školního roku pro prvňáčky

Tři první třídy povedou paní učitelky Jaroslava Součková (I.A), Eva Hošková (I.B) a Radka Suchomelová (I.C). Kmenová učebna I.A sídlí v prvním poschodí hlavní budovy, třídy I.B a I.C najdete v Domečku v parku přes ulici. Jak budou děti do tříd rozděleny, to se dozvíte v úterý 29. srpna na webu školy nebo na vývěsce. Děti budou opět uvedeny pod registračními čísly.

Sraz dětí a rodičů bude v pondělí 4. září v 7.50 před školou, kde na ně budou čekat paní učitelky. Společně dojdou všichni do svých tříd, ale rodiče se brzy vzdálí a přesunou se do školní auly k slavnostnímu zahájení prvního školního roku. 

Úvodní třídní schůzka rodičů s paní učitelkou se bude konat hned po slavnostní akci, zatímco děti se budou seznamovat s družinovými vychovatelkami. Již první den mohou i prvňáci strávit odpoledne ve školní družině, se společným obědem, proto přihlásit je ke stravování můžete už v týdnu od 28. srpna u vedoucí školní jídelny (viz informace na hlavní stránce webu).

Přihlášky do školní družiny obdrží rodiče 4. září na úvodní třídní schůzce. Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin, cena 400 Kč za měsíc. Školní družina zahajuje provoz 4. září (v tento den ještě bez ranní družiny). 

Přejeme dětem krásné těšení na důležitý první školní den!


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 
Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).