1t2021


 Co potřebuje rodič či zákonný zástupce k zápisu:
 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)
 • Zápisní lístek
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k zapsání lze vyplnit přímo na místě před zápisem, nebo si je můžete předem stáhnout z webu školy: Dokumenty k zápisu


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí býtdoložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).


Odklad školní docházky

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se v den zápisu dostaví nejlépe již s náležitostmi potřebnými pro vyřízení odkladu:

 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)
 • Žádost o odklad školní docházky
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k vyřízení odkladu si je můžete stáhnout z webu školy: Dokumenty k odkladu ŠD

Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22,

                tel. 220 805 247 nebo 220 805 297


Zápis do přípravné třídy

Doporučení psychologa z PPP je potřeba i v případě zápisu dítěte do přípravné třídy. Termín zapisování dětí do přípravné třídy se bude konat ve stejné dny jako zápis do 1. tříd. K zapsání je třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Dokumenty