info

Z důvodu pandemické situace proběhnou zápisy do 1. tříd a přípravných tříd ve všech základních školách MČ Praha 7 ve dvou etapách. První část je formou elektronické registrace termínu zápisu (předzápis), druhou částí je samotný zápis za fyzické účasti zákonného zástupce na vybrané ZŠ. 

Přístup do elektronického předzápisu je umožněn v termínu od 15. 3. (od 8 hodin) do 26. 3. 2021 (do 20 hodin), odkaz najdete zde.

Postup elektronického předzápisu najdete zde.

 

Fyzický zápis proběhne ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2021 na všech základních školách MČ Praha 7. Na tento zápis přijde rodič (zákonný zástupce) bez dítěte, v čase, který si zvolí v rezervačním systému při elektronickém předzápasu, a doloží následující dokumenty:

 • vyplněnou Žádost o přijetí (případně Žádost o odklad školní docházky)

 • rodný list dítěte

 • svůj občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit a) písemně, b) ústně do protokolu, c) v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 • poštou

 • osobní podání žádosti v kanceláři školy

 

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit, je nutné kontaktovat vedení školy a domluvit jiný postup.

Základní potřebné informace k zápisu do 1. třídy naleznete v příloze v sekci Dokumenty. Tiskopisy lze vyplnit předem a přinést k zápisu. V případě žádosti o odklad školní docházky je ideální přijít rovnou s jeho doporučením ze školského poradenského zařízení a od odborného (dětského) lékaře.

Informace k zápisu do 1. tříd na základních školách zřizovaných MČ Praha 7 naleznete na

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/zakladni-skoly/zapis-do-zakladni-skoly/3

 

Co potřebuje rodič či zákonný zástupce k zápisu:

 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k zapsání lze vyplnit přímo na místě před zápisem, nebo si je můžete předem stáhnout z webu školy.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí býtdoložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).


Odklad školní docházky

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se v den zápisu dostaví nejlépe již s náležitostmi potřebnými pro vyřízení odkladu:

 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)
 • Žádost o odklad školní docházky
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k vyřízení odkladu si je můžete také stáhnout z webu školy:

Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22,

                tel. 220 805 247 nebo 220 805 297


Zápis do přípravné třídy na školní rok 2021/2022

Zájemci o zapsání dítěte do přípravné postupují stejným způsobem jako při zápisu do 1. třídy.