info

Z důvodu přetrvávajících opatření vlády jsme nuceni i nadále pokračovat v distanční výuce. Naším přáním bylo, aby aspoň nejmladší žáci mohli absolvovat výuku prezenčně, prozatím to však není možné Jsme moc rádi, že až na výjimky se všichni žáci připojili do vzdělávání na dálku, že jsou s námi v kontaktu. Také si vážíme dosavadní spolupráce s rodiči, tolik nápomocnými při vzdělávání svých dětí. Věříme, že i za ztížených podmínek zvládneme zajistit dětem kvalitní vzdělávání, které potřebují pro budoucí úspěšný život. Děkujeme všem za zodpovědný přístup k učení.

 

Pro připomenutí zopakujeme základní pravidla distanční výuky:

  • Komunikujeme přes Google Classroom (zadávání úkolů, procvičování, umísťování videí a výukových materiálů) a Google Meet (online výuka – výklad, konverzace v cizím jazyce apod.).
  • Distanční výuka je povinná, a to nejen účast na on-line hodinách, ale také samostatná práce na zadaných úkolech. Práce se odevzdávají on-line podle pokynu učitelů jednotlivých předmětů. Pokud si práci žák vyzvedává v papírové podobě, je rovněž třeba s vyučujícími domluvit způsob a termín odevzdávání.
  • K distanční výuce je zapotřebí počítač, tablet nebo mobilní telefon. Platný rozvrh pro distanční výuku dostali žáci ve škole, případně ho lze najít na webu školy. Pokud rodina nedisponuje potřebnou IC technikou, obrátí se na vedení školy.
  • I v rámci distanční výuky probíhá v jednotlivých předmětech řádná klasifikace, odevzdané práce žáků mohou být vyučujícím hodnoceny. Důležité je proto odevzdávat práci v co nejlepší kvalitě a včas.
  • Blížící se Pedagogická rada po I. čtvrtletí školního roku (18. listopadu 2020) bude hodnotit též chování žáka v průběhu on-line výuky.

pdfRozvrhy tříd pro on-line výuku 1. stupeň

pdfRozvrhy tříd pro on-line výuku 2. stupeň

pdfPravidla distanční výuky

     Pravidla komunikace při on-line výuce 1. stupeň

     Pravidla komunikace při on-line výuce 2. stupeň


Vážení rodiče, milí žáci  (15. 10. 2020)

nepříznivá epidemiologická situace zapříčinila, že od středy 14. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku všichni žáci školy. Výuka ve škole je do 1. 11. 2020 pozastavena.


Žáci I. stupně zahajují on-line výuku dle rozvrhu od pondělí 19. 10. 2020. O rozpisu on-line hodin budete včas informováni svými třídními učiteli, informace bude též zveřejněna na stránkách školy. Tento týden děti ještě čeká on-line třídnická hodina, ve které se mohou potkat se spolužáky, popovídat si s paní učitelkou o tom, jak se jim daří zpracovávat zadané úkoly.


Žáci II. stupně přecházejí na on-line výuku s okamžitou platností. Rozvrh on-line výuky byl žákům předán ve škole, umístěn je i na webu školy.

Distanční výuku povedeme v aplikaci Google Classroom (Učebna). Zde žáci naleznou zadání úkolů, zápisy učební látky, pracovní listy a jiné materiály k výuce, budou moci využít chat s vyučujícím a účastnit se on-line výuky v různých předmětech v rámci svého rozvrhu.


Distanční výuka se od středy 14. 10. 2020 stává součástí povinné školní docházky. U každého žáka tedy bude vedena jeho případná absence, kterou je nutno v souladu s pravidly Školního řádu omlouvat (nemoc dítěte, návštěva lékaře atd.).

Pokud se dítě z důvodu nedostatečné technické podpory v rodině nemůže on-line výuky zúčastnit, zákonní zástupci dohodnou s třídním učitelem způsob vyzvedávání a odevzdávání tištěných materiálů ve škole.

Vážení rodiče, milí žáci, žádáme Vás o zodpovědný přístup k distanční výuce a děkujeme za spolupráci a vzájemnou podporu.