info green
1882

GDPR - Základní informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s nařízením legislativy Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne…

3. září 2018 - začátek školního roku

29. října a 31. října 2018 - omezený provoz (období podzimních prázdnin ZŠ)

27. prosince - 31. prosince 2018 - provoz přerušen (období vánočních prázdnin ZŠ)

2. ledna 2019 - omezený provoz (období vánočních prázdnin ZŠ)

1. února 2019 - omezený provoz (období pololetních prázdnin ZŠ)

18. února – 22. února 2019 - omezený provoz (období jarních prázdnin ZŠ)

18. dubna 2019 - omezený provoz (období velikonočních prázdnin)

 V období hlavních školních prázdnin bude mateřská škola v provozu od 1. července do 12. července 2019

Provoz mateřské školy bude přerušen v období v období od 15. července do 30. srpna 2019

Pondělí 2. září 2019 - začátek školního roku 2019/2020.


Platby ve školním roce 2017/2018        

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123 odst.2 ŠZ a
  • 6 vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2017/2018 činí 500,- Kč měsíčně.
  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let.
  • V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží. Toto bude oznámeno na nástěnce školy.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne předešlého měsíce na měsíc následující na účet mateřské školy č.115-2785720217/0100 převodem nebo složenkou. Složenky škola neposkytuje. Při úhradě školného je třeba identifikovat variabilním symbolem - přiděleným evidenčním číslem dítěte.

Osvobození od úplaty školného

  • Ředitelka školy rozhodne o prominutí platby za předškolní vzdělávání v souladu s ustanovením §6 č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělání v následujících případech:
  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
  • K prokázání této skutečnosti je třeba doložit žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a dokumenty prokazující tuto skutečnost (potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi, o zvýšeném příspěvku na péči, pěstounské dávky).